4-(3-methoxyphenyl)-5-nitro-3-phenyl-4,5-dihydro-1,2-oxazole

4-(3-methoxyphenyl)-5-nitro-3-phenyl-4,5-dihydro-1,2-oxazole