3-Methyl-4-(2-naphthylazo)-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one

3-Methyl-4-(2-naphthylazo)-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one