Pyrazole, 1-(4-chlorophenylsulfonyl)-3,5-dimethyl-4-phenoxy-

Pyrazole, 1-(4-chlorophenylsulfonyl)-3,5-dimethyl-4-phenoxy-