1,3,4-Oxadiazole, 2-(1-methylpyrazol-3-yl)-5-phenyl-

1,3,4-Oxadiazole, 2-(1-methylpyrazol-3-yl)-5-phenyl-