methyl 3,3,3-trifluoro-2-hydroxy-2-{4-[methyl(phenoxyacetyl)amino]phenyl}propanoate

methyl 3,3,3-trifluoro-2-hydroxy-2-{4-[methyl(phenoxyacetyl)amino]phenyl}propanoate