[4-(phenyldiazenyl)phenyl]methanol

[4-(phenyldiazenyl)phenyl]methanol