Cyclopropane, 1-methoxy-1-phenyl-2-phenylethynyl-

Cyclopropane, 1-methoxy-1-phenyl-2-phenylethynyl-