Estradiol, di-p-phenylazobenzoate

Estradiol, di-p-phenylazobenzoate