1-Phenyl-2-fluoro-2-chlorocyclopropane

1-Phenyl-2-fluoro-2-chlorocyclopropane