2-(Dimethylphosphoryl)-1-phenylethanone

2-(Dimethylphosphoryl)-1-phenylethanone