5-Methoxy-4-methyl-3-phenylisoxazole

5-Methoxy-4-methyl-3-phenylisoxazole