Pyridazine-3,4(3H,4H)-dione, 6-phenyl-5-phenylazo-

Pyridazine-3,4(3H,4H)-dione, 6-phenyl-5-phenylazo-