pyrazole,5-benzoyl-4-bromo-1-methyl-

pyrazole,5-benzoyl-4-bromo-1-methyl-