(4-Methylene-2-phenylcyclopentyl)(phenyl)methanone

(4-Methylene-2-phenylcyclopentyl)(phenyl)methanone