Phenyl pyrrolidinyl ketoxime

Phenyl pyrrolidinyl ketoxime