2(1H)-Pyrimidinone, 5-benzoyl-3,4-dihydro-6-methyl-4-phenyl-

2(1H)-Pyrimidinone, 5-benzoyl-3,4-dihydro-6-methyl-4-phenyl-