Isoxazolidine, 3-benzoyl-5-methyl-5-(1-methoxyethenyl)-2-phenyl-

Isoxazolidine, 3-benzoyl-5-methyl-5-(1-methoxyethenyl)-2-phenyl-