2-Oxo-3,6-diphenyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine

2-Oxo-3,6-diphenyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine