ethyl 2-acetyl-1-phenylaziridine-2-carboxylate

ethyl 2-acetyl-1-phenylaziridine-2-carboxylate