5-Fluoromethyl-3-phenyloxazolidin-2-one

5-Fluoromethyl-3-phenyloxazolidin-2-one