3-Phenyl-5-vinyl-1,3-oxazolidin-2-one

3-Phenyl-5-vinyl-1,3-oxazolidin-2-one