4-Hydroxy-1-phenylpyrazole

4-Hydroxy-1-phenylpyrazole