2,2,2-Trifluoro-1-phenylethyl azide

2,2,2-Trifluoro-1-phenylethyl azide