4-(4-Nitro-phenoxy)-benzoic acid 3,4-dimethyl-phenyl ester

4-(4-Nitro-phenoxy)-benzoic acid 3,4-dimethyl-phenyl ester