1H-Tetrazol-5-amine, 1-methyl-N-phenyl-

1H-Tetrazol-5-amine, 1-methyl-N-phenyl-