4-chloro-6-(2,4-dimethylphenoxy)pyrimidin-2-amine

4-chloro-6-(2,4-dimethylphenoxy)pyrimidin-2-amine