2-(2-Methoxy-6-nitrophenyl)propanenitrile

2-(2-Methoxy-6-nitrophenyl)propanenitrile