4-Ethynyl-4-vinyl-1,6-heptadiene

4-Ethynyl-4-vinyl-1,6-heptadiene