2-(Cyclopropylethynyl)-3-phenyloxirane

2-(Cyclopropylethynyl)-3-phenyloxirane