2-Chloro-6-methoxy-4-methyl-5-phenoxy-8-phthalimidoquinoline

2-Chloro-6-methoxy-4-methyl-5-phenoxy-8-phthalimidoquinoline