2,2,2-Trichloro-1-(2-nitrophenylthioamino)ethanol

2,2,2-Trichloro-1-(2-nitrophenylthioamino)ethanol