2-(1-Methyl-3-methylsulfanyl-1H-indol-2-yl)-N-phenyl-acetamide

2-(1-Methyl-3-methylsulfanyl-1H-indol-2-yl)-N-phenyl-acetamide