3-Methyl-1-phenyl-4,6-bis(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine

3-Methyl-1-phenyl-4,6-bis(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine