6-Chloro-5-[phenylsulfonyl]-o-anisonitrile

6-Chloro-5-[phenylsulfonyl]-o-anisonitrile