5-Chloro-4-methoxy-2-phenyl-3(2H)-pyridazinone

5-Chloro-4-methoxy-2-phenyl-3(2H)-pyridazinone