1-Phenyl-3-(3,4,5-trichloro-2-thienyl)-2-pyrazoline

1-Phenyl-3-(3,4,5-trichloro-2-thienyl)-2-pyrazoline