1-Phenyl-3,4-dimethyl-4-nitroso-2-pyrazolin-5-one

1-Phenyl-3,4-dimethyl-4-nitroso-2-pyrazolin-5-one