2-[(5-Bromo-1-methyl-2-oxo-3-indolinyl)methyl]-3-phenyl-4(3H)-quinazolinone

2-[(5-Bromo-1-methyl-2-oxo-3-indolinyl)methyl]-3-phenyl-4(3H)-quinazolinone