2-(2-Hydroxy-2-phenylethoxy)phenol

2-(2-Hydroxy-2-phenylethoxy)phenol