4,4-Diethyl-2-(4-nitrophenyl)-2,4-dihydro-1H-3,1-benzoxazine

4,4-Diethyl-2-(4-nitrophenyl)-2,4-dihydro-1H-3,1-benzoxazine