4-(4-Phenoxyphenyl)-2-phenylquinazoline

4-(4-Phenoxyphenyl)-2-phenylquinazoline