1-Phenyl-3,5,6-trimethyl-7-methoxy-6H-pyrazolo(3,4-b)(1,4)diazepine

1-Phenyl-3,5,6-trimethyl-7-methoxy-6H-pyrazolo(3,4-b)(1,4)diazepine