1,2,4-Triazole, 3-(2-methyl-2-propenyl)thio-5-methyl-4-phenyl-

1,2,4-Triazole, 3-(2-methyl-2-propenyl)thio-5-methyl-4-phenyl-