5-(1,2-Dibromo-2-phenylethyl)-1-phenyl-1H-tetraazole

5-(1,2-Dibromo-2-phenylethyl)-1-phenyl-1H-tetraazole