3-Hydrazino-4-methylbenzoic acid

3-Hydrazino-4-methylbenzoic acid