4-Chloro-2-phenyl-5-propoxy-3(2H)-pyridazinone

4-Chloro-2-phenyl-5-propoxy-3(2H)-pyridazinone