Ethanol, 1-(2-methylene-1-phenylsulfonylcyclopropyl)-

Ethanol, 1-(2-methylene-1-phenylsulfonylcyclopropyl)-