5-(Phenylsulphonyl)dihydro-1,3,5-dioxazine

5-(Phenylsulphonyl)dihydro-1,3,5-dioxazine