Isothiazol-3(2H)-one, 2-(4-bromo-3-methylphenyl)-5-chloro-4-methyl-, 1,1-dioxide

Isothiazol-3(2H)-one, 2-(4-bromo-3-methylphenyl)-5-chloro-4-methyl-, 1,1-dioxide