6-(1,2-Dimethyl-1-propenyl)-4,5-diazaspiro[2.4]hept-4-ene

6-(1,2-Dimethyl-1-propenyl)-4,5-diazaspiro[2.4]hept-4-ene